2017-02-23

Rejestry,ewidencje, archiwa

W związku z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm. – zwanej dalej „ustawą”) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 2145)

 

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

 

na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (www.straz.pl)

-        ścieżka dostępu: www.straz.pl à„Prewencja”

-        link do zakładki: http://www.straz.pl/prewencja

udostępnia następujące wykazy i rejestry dotyczące zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

 

         1)         informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach;

Odnośnik do informacji: http://www.straz.pl/prewencja/raport-o-bezpieczenstwie

 

         2)         informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych
lub ich zmianach;

Odnośnik do informacji: http://www.straz.pl/prewencja/zewnetrzne-plany-operacyjno-ratownicze

 

         3)         informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 ustawy;

Odnośnik do informacji: http://www.straz.pl/prewencja/informacje-dotyczace-zakladow-o-duzym-ryzyku/przedlozone-zgloszenia-zakladow

 

         4)         informacje o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom;

Odnośnik do informacji: http://www.straz.pl/prewencja/informacje-dotyczace-zakladow-o-duzym-ryzyku/pozytywnie-zaopiniowane-programy-zapobiegania-powaznym-awariom

 

         5)         informacje o kontrolach planowych w terenie;

Odnośnik do informacji: http://www.straz.pl/prewencja/kontrole-planowe-w-terenie-141

 

         6)         informacje o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego
– na 30 dni przed jego przyjęciem;

Odnośnik do informacji: http://www.straz.pl/prewencja/informacje-dotyczace-zakladow-o-duzym-ryzyku/udzial-spoleczenstwa-w-postepowaniu-ktorego-przedmiotem-jest-sporzadzenie

 

         7)         informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 oraz art. 264d ust. 1 ustawy (ustalenie grupy zakładów);

Odnośnik do informacji: http://www.straz.pl/prewencja/grupy-zakladow

 

         8)         instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii;

Odnośnik do informacji: http://www.straz.pl/prewencja/instrukcje-o-postepowaniu

 

         9)         informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym corocznie, wykazu substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku;

Odnośnik do informacji: http://www.straz.pl/prewencja/rejestr-substancji-niebezpiecznych

 

       10)       uzasadnienia odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Odnośnik do informacji:http://www.straz.pl/prewencja/informacje-dotyczace-zakladow-o-duzym-ryzyku/odstapienia-od-sporzadzenia-zewnetrznego-planu-operacyjno-ratowniczego

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się