2017-02-21

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 15.30 - 17.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP tel. (22) 55 95 104.

 

Adres: KW PSP w Warszawie ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa.

Telefon - Centrala: (22) 55 95 275

e-mail: sekretariatkw@mazowsze.straz.pl

Godziny pracy: 7.30-15.30

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (KW PSP w Warszawie) informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

I. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP):

Platforma ePUAP umożliwia instytucjom publicznym spełnienie tego wymogu poprzez bezpłatne udostępnienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - jest środkiem komunikacji elektronicznej, który służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zapewnia możliwość przesyłania pism i podań opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem przeglądarki internetowej z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej zainstalowanej na platformie ePUAP za pośrednictwem formularza na portalu ePUAP dostępnego pod adresem:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,

+zapytania+do+urzedu[&]idPodmiotu=kwpspwarszawa

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika (profil zaufany) na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

Korespondencja przesłana na inne adresy niż wskazane powyżej może zostać potraktowana jako wniesiona nieskutecznie.

II. Inne sposoby doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Dokumenty w formie elektronicznej można również kierować do KW PSP w Warszawie za pośrednictwem poczty elektronicznej (bez potwierdzania UPP), na adres: sekretariatkw@mazowsze.straz.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy urzędu (8:00-15:00) do Kancelarii KW PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40 na następujących nośnikach danych:

1. pamięć masowa USB.

2. płyta CD/DVD.

W tym przypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

III. Wymogi formalne dla dokumentów elektronicznych

Doręczone do KW PSP w Warszawie dokumenty elektroniczne muszą spełniać poniższe wymogi:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes (poczta elektroniczna i osobiście) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ESP) - zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
  2. Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć 5 MB – w przypadku doręczania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ESP.
  3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  4. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie[nbsp]sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2016 r. poz.[nbsp]113 z póź. zm.),[nbsp]akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, DOCX, RTF,
  • ODT, TXT,XML,
  • PDF, XPS,XLS, XLSX,ODS,
  • GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, SVG

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się