2017-02-21

Dostęp do informacji publicznej

Zasady Udostępniania informacji publicznych

 

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), informacje publiczne będące w posiadaniu Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie i nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej mogą być udostępniane na pisemny wniosek (art. 10 ust. 1 w/w ustawy).

Jednocześnie informujemy, że:


1. Wniosek należy złożyć w kancelarii ogólnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 40.
2. Od Wnioskodawcy może zostać pobrana opłata związana ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym przez Komendę (art. 15 ust. 1 w/w ustawy).
3. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 5 ust. 1 w/w ustawy).

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2002r. nr  78, poz. 712) informujemy, iż na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (www.straz.pl, zakładka „Prewencja"  www.straz.pl/prewencja) zamieszczono następujące informacje:

 

- Wykaz danych o aktualizowanym corocznie rejestr substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zlokalizowanych na obszarze właściwości miejscowej Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

 

-  Wykaz danych o decyzji ustalającej grupy zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się